top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Vanhustenhoito kuntoon

Updated: Feb 21, 2021

Suomessa on akuutti pula osaavasta työvoimasta ja muista vanhustenhoidon resursseista. Ilman mittavia panostuksia asiaa ei saada kuntoon. Rikas Helsingin kaupunki voisi kuitenkin halutessaan koska tahansa päättää laittaa tämän vastuunsa kuntoon ja pitää myös ikääntyvistä kuntalaisista oikeasti huolta.


Laitoshoidon tai palveluasumisen henkilökuntavajetta ei voi sivuuttaa. Siihen on vastattava julkisella puolella takaamalla vanhustenhoitoon riittävät resurssit ja hyvät käytännöt. Työntekijöiden taakkaa on helpotettava siirtymällä 6-tunnin työpäiviin ansiotasoa alentamatta ja niin, että työntekijöiden kokonaismäärä ei pienene vaan kasvaa. Ainoastaan näin voidaan varmistaa vanhusten hoidon tärkeimmän resurssin, eli hoitajien jaksaminen ja sitä kautta ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyys myös Helsingissä. Tässä menoerässä säästämällä vaarannetaan vanhusten oikeudet.


Jotta kuntien resurssit saadaan kuntoon, on hallituksen välittömästi palautettava kunnille vähintään miljardi leikkaamiaan valtionosuuksia ja osoitettava se kunnalliseen vanhusten- ja terveydenhuoltoon. 


Vanhusten hoitoon on myös pikaisesti luotava toimiva ulkopuolinen valvonta, jolla on oikeus asettaa sanktioita. Vanhusten ja heidän läheistensä viestit on otettava todesta.

Vanhustenhoitoon tarvitaan lisää hoitajia.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page