top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Liikuntapalvelut kohdalleen!Osallistuvan kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut voivat olla ovat kaikkea sitä, mitä ihmiset itse haluavat omaksi toiminnakseen määritellä. Ne edistävät jokaisen omaa kehittymistä, terveyttä ja arjessa jaksamista lujittaen myös yhteyksiä muihin ihmisiin. Ennen kaikkea ne ovat vaihtoehto kaupalliselle ja markkinavetoiselle toiminnalle. Sellaiseksi ei voi nousta massaviihde tai kilpaurheilu, joissa ihmiselle on varattu toimijuuden sijaan vain kuluttajan rooli.

Helsingin liikuntapalveluiden linjauksissa täytyy korostaa matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tarjoamista, lasten ja nuorten liikuntaa, terveysliikuntaa ja työyhteisöliikuntaa, sekä varmistaa palveluiden saatavuus myös erilaisille erityisryhmille.


Ennen kaikkea on lähdettävä siitä, että liikuntapalvelut on järjestettävä ensisijaisesti maksuttomana ja esteettömänä peruspalveluna. Liikuntapaikkoja on suunniteltava ja toteutettava yhteiseen käyttöön niin, ettei pääsymaksu tai muu korvaus muodostu esteeksi niiden käytölle. Sitä, miten pääsymaksu vaikuttaa palveluiden käyttämiseen, on kysyttävä ensisijaisesti niiltä, joilla rahaa on vähän. Keskiluokkaiset valtuutetut tai lautakuntien jäsenet eivät kykene samaistumaan köyhempien helsinkiläisten arkeen.


Pienten seurojen kanssa on varmistettava, että ne saavat tarvittaessa apua sellaiseen hallinnointiin, joka on välttämätöntä kunnallisten avustusten saamiseen, mutta johon seuran omat voimavarat eivät riitä. Vaikka byrokratialla on perusteensa, on sen ehtojen täyttäminen kuitenkin seuroille muuta kuin ydintoimintaa. Rahoituksen saaminen on niille sen sijaan olemassaolon kysymys, jonka turvaamisessa kauåungilla on ratkaiseva rooli.


Helsingin on turvattava myös vähävaraisten liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuudet. Työttömille, eläkeläisille, liikuntarajoitteisille ja muille erityisryhmille myönnettäville alennuksille ja erilaisille liikunta- ja kulttuuripalveluiden käyttöön kannustaville erityiskorteille on valtava kysyntä ja niiden avulla voidaan aktivoida juuri vähiten liikkuvia. Tämä ei tietenkään tapahdu pelkästään tekemällä palvelusta ilmaista vaan vaatii myös panostusta laajaan tiedottamiseen. Tästä on hyvät kokemukset lasten ja nuorten toiminnasta, jossa on onnistuttu luomaan laajat edellytykset lasten ja nuorten maksuttomaan harrastustoimintaan Easy Sport ja Fun Action ohjelmilla. Myös näitä palveluita on kehitettävä edelleen.

22 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page