top of page
  • Writer's pictureTiina Sandberg

Helsingissä on töitä työttömille

Kunnat ovat tärkeässä asemassa työpaikkojen luonnissa ja työllisyyden edistämisessä. Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse, työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen paikallistaloutta.


Helsingissäkin käynnissä olevat säästötoimet vähentävät jatkuvasti vakituisia työpaikkoja ja työttömyys lisääntyy vauhdilla. Nämä toimet eivät auta kuntataloutta toipumaan ja heikentävät jatkuvasti paikallistaloutta. Tämä kehitys täytyy kääntää.

Helsingin on mahdollista edelleen vahvistaa huomattavasti rooliaan työllistäjänä, tuottamalla itse mahdollisimman iso osa palveluista, sekä tekemällä sopimuksia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka voivat osoittaa hyödyttävänsä paikallisten toimitusketjujen kehittämistä, hyviä työpaikkoja ja pienempää hiilijalanjälkeä. Tämä toiminta on mahdollista käynnistää kaupungin omissa isoissa yksiköissä ja niiden hankinnoissa, sekä investoinneissa ja se johtaa kuntatalouden vahvistumiseen ja palveluiden parempaan laatuun.

Pahenevan osaajapulan ratkaisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Helsingin on käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja. Kaikista näistä syistä johtuen kokeilu voidaan toteuttaa ansiotasoa alentamatta. Helsinki on jo nyt Suomen suurin työnantaja. Tehdään siitä myös paras.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page